Przeglądy systemów oddymiania

Przeglądy systemów oddymianiaGłogów

Systemy oddymiania mają za zadanie skuteczne usuwanie zadymienia oraz ciepła powstałych w czasie trwania pożaru. Sprawne działanie tych systemów pozwala m.in. na utrzymanie pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od zadymienia oraz zabezpieczenie konstrukcji budynku przed uszkodzeniem związanym z działaniem wysokiej temperatury oraz niedopuszczenie do rozgorzenia. Pozwala to na sprawną ewakuację osób przebywających w rejonie zagrożonym pożarem.

Systemy oddymiania są urządzeniami przeciwpożarowymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta (dokumentacją techniczno-ruchową) jednak nie rzadziej niż raz w roku. Wykonany przez nasz wykwalifikowany personel przegląd zostanie potwierdzony protokołem z wykonanych czynności.

 

 

 

Podstawa prawna:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow