Przeglądy systemów oświetlenia awaryjnego

Przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Głogów

Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne ma na celu umożliwienie bezpiecznej ewakuacji osób z zagrożonego pożarem rejonu po zaniku zasilania oświetlenia głównego. Oświetlenie awaryjne ma za zadanie utrzymanie odpowiedniego natężenia oświetlania w ciągach dróg ewakuacyjnych i strefach otwartych. Powinno także zapewniać odpowiednie oświetlenie oznakowania ewakuacyjnego, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Jako urządzenie przeciwpożarowe podlega przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta (dokumentacją techniczno-ruchową), jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przeglądów takich powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Wykonany przez nasz wykwalifikowany personel przegląd zostanie wykonany przy pomocy profesjonalnych urządzeń z aktualnym wzorcowaniem i potwierdzony zostanie protokołem z wykonanych czynności.

 

Podstawa prawna:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

PN-EN 1838:2013

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow