Przeglądy hydrantów

przeglady hydrantow glogow

Hydranty wewnętrzne to obok gaśnic podstawowy sprzęt do walki z pożarami w ich początkowej fazie. W zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu występować mogą hydranty z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 25 i 33 mmm oraz hydranty z wężem płaskoskładanym o średnicy nominalnej 52 mm. W niektórych obiektach mogą być także zainstalowane zawory hydrantowe z nasadą 52 mm

Hydranty zewnętrzne z kolei stanowią główne źródło zasilania w podstawowy środek gaśniczy jakim jest woda. Wykorzystywane są na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej. Ze względu na średnicę nominalną dzielą się na 80, 100 i 150 mm (odpowiednio: DN80, DN100 oraz DN150). Występują one jako hydranty naziemne i podziemne.

przeglady hydrantow glogow 2Niezawodne działanie hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych ma niebagatelny wpływ na skuteczność działań gaśniczych, a także na bezpieczeństwo osób biorących udział w akcji gaśniczej. Jako urządzenia przeciwpożarowe hydranty i zawory hydrantowe podlegają okresowym przeglądom, konserwacji i próbom ciśnieniowo-wydajnościowym zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Węże hydrantów wewnętrznych podlegają próbom ciśnieniowym na maksymalne ciśnienie robocze instalacji nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Wykonując dla państwa profesjonalne przeglądy wszystkich rodzajów hydrantów gwarantujemy ich niezawodne działanie. Po sprawdzeniu każdy hydrant zostanie odpowiednio oznakowany, a państwo otrzymają odpowiedni protokół przeprowadzonych czynności.

przeglady hydrantow glogow 1

Podstawa prawna:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

"Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku”. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”. „Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych”.

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow